Advisor Bhatnagar visits GMC Jammu

Advisor Bhatnagar visits GMC Jammu