ANC Vice-President Muzaffar Shah Slams BJP spokesman Altaf Thakur

ANC Vice-President Muzaffar Shah Slams BJP spokesman Altaf Thakur